News Release

The Validation of Multifactor Model of Plasma Aβ42 and Total-Tau in Combination With MoCA for Diagnosing Probable Alzheimer Disease
2020.08.12

FB Jiao, Fang Yi, YY Wang, SZ Zhang, YJ Guo, WJ Du, Ya Gao, JJ Ren, HF Zhang, LX Liu, HF Song and LI Wang

Front. Aging Neurosci., 21 July 2020

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2020.00212/full