News Release

Thickness, Annealing, and Surface Roughness Effect on Magnetic and Significant Properties of Co40Fe40B10Dy10 Thin Films
2024.02.15

Wen-Jen Liu, Wen-Jen Liu, Yung-Huang Chang, Chia-Chin Chiang, Yuan-Tsung Chen, Yu-Zhi Wang, Chueh-Lin Wu, Shih-Hung Lin and Sin-Liang Ou 

Materials 2023, 16(17), 5995

https://www.mdpi.com/1996-1944/16/17/5995